Prawdziwy mężczyzna lubi dwie rzeczy - niebezpieczeństwo i zabawę, dlatego lubi kobiety, gdyż sa najniebezpieczniejsza zabawa. Friedrich Nietzsche

Sporządzanie wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych

Opis usługi

Wieloletni plan ekonomiczno-finansowy przedstawia wymierne korzyści z realizacji przyjętej strategii i planu rozwoju. W sposób cyfrowy przedstawione są założenia przyjęte w prognozie finansowej oraz efekty ich realizacji.

Plan ekonomiczno-finansowy zawiera m.in. następujące zestawienia:
  • przychody
  • koszty
  • rachunek zysków i strat
  • kapitał obrotowy
  • kredyty i kapitały
  • bilans
  • przepływy pieniężne

Plan wieloletni jest podstawą każdej strategii firmy, pokazujący efekty ekonomiczno-finansowe realizacji wizji Zarządu. Plan taki prezentowany jest dla takich instytucji i osóba jak:

  • insytutcje finansowe
  • Rada Nadzorcza
  • akcjonariusze lub udziałowcy spółki

Dobór zakresu planów zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa i jego potrzeb.

Plan ekonomiczno-finansowy powinien uwzględniać kilka scenariuszy. Zwykle jest to scenariusz podstawowy (wskaźniki bazowe) oraz scenariusz pesymistyczny (przy założeniu gorszych wskaźników wejściowych) i scenariusz optymistyczny (przy założeniu lepszych wskaźników wejściowych).

Dobry plan wzbogacony jest o analizę wrażliwości, która zakłada zmianę wybranych parametrów wejściowych i prezentuje efekty tych zmian.

Cele usługi

Plan ekonomiczno-finansowy jest niezbędny dla inwestorów, gdyż na jego podstawie możliwe jest oszacowanie opłacalności przedsięwzięcia.

Etapy realizcji

ETAP 1 - Analiza danych historycznych
ETAP 2 - Opracowanie założeń modelu finansowego
ETAP 3 - Przekazania planu finansowego

Cena

Cena uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu opracowywanych planów i ich szczegółowości. Prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.