Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć. Bodo Schafer

Biznesplany przedsięwzięć inwestycyjnych

Opis usługi

Biznesplan jest usystematyzowanym zestawem informacji i danych opisujących przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość firmy. W kontekście oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i strategicznej firmy przedstawiona jest projekcja celów firmy, szans i sposobów ich osiągania. Ocena kondycji firmy oraz jej planów rozwoju uwzględnia wszelkie istniejące i mogące się pojawić w przyszłości uwarunkowania natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej.

Biznes plan pełni najczęściej dwie podstawowe funkcje:

  • funkcję zewnętrzną - jako materiał opisujący działalność firmy, uwierzytelniający jej plany rozwoju, m.in.: wzrost jej wartości dla akcjonariuszy / udziałowców, gwarancja spłaty zadłużenia dla wierzycieli,
  • funkcję wewnętrzną - wykorzystywany na potrzeby firmy, jako plan realizacji celów strategicznych

Cele usługi

Biznes plan jest podstawowym dokumentem dla potencjalnego inwestora czy banku.

Przede wszystkim dostarcza informacje o planach firmy i jej przewidywanej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Dokument powinien przedstawiać informacje w sposób precyzyjny i przekonywujący, a jego adresat winien uzyskać konkretny i wyczerpujący obraz planowanych przez nią przedsięwzięć i spodziewanych efektów ich realizacji. Jego zadaniem jest eksponowanie silnych strony przedsięwzięcia, a ewentualne słabe strony powinny być wskazane łącznie z propozycjami środków zaradczych.

Biznesplan minimalizuje ryzyko inwestycyjne, dlatego jest wymagany przez banki oraz inne profesjonalnie działające instytucje finansujące przedsięwzięcie.

Etapy realizcji

Zawartość biznes planu jest ustalana odpowiednio do danego projektu. Dla większości jego adresatów standardowy układ jest wystarczający, bywa też, że dana instytucja wymaga własnego, indywidualnego układu. W obu przypadkach dokumenty te przygotowujemy z należytą starannością, według standardów finansowych lub według standardów danej instytucji, bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Naszą pracę realizujemy w następującej kolejności:

  1. ETAP 1 - analiza potrzeb firmy, adresatów biznesplanu
  2. ETAP 2 - ustalenie z klientem zakresu biznesplanu
  3. ETAP 3 - realizacja zlecenia - tworzenie dokumentu

Cena

Cena uzależniona jest od zakresu biznesplanu, który z kolei uzależniony jest od adresatów dokumentu.